Broucci Předškolní výchova, věk od 3 do 6 let

Časový rozsah 3 hodin. Pro děti nechodící do školy.

Interaktivní výuka českého jazyka strukturovaná do tématických celků inspirovaná přístupem Montessori a Začít Spolu. Každý tématický celek zahrnuje jazykovou výchovu , hudební výchovu , pohybovou výchovu  a výtvarnou výchovu

V průběhu školního roku děti pracují na závěrečných portfoliích, divadelních představeních či talent show.

Důraz kladen na výstavbu a rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací schopnosti a spisovnou výslovnost. Celá výuka probíhá výhradně v čestině a slouží k rozvoji osobnosti dítěte i jazykové přípravě pro školní výuku.